Koncepcja pracy szkoły

Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie - naucz

Jeśli nie wie - wytłumacz

Jeśli nie może - pomóż”

Janusz Korczak

Koncepcja pracy

Gimnazjum nr 1

im. Mikołaja Kopernika

w Wejherowie

na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Gimnazjum została opracowana w oparciu o:

1.Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004 r., nr.256, poz. 2572 z późn. zm.)

2.Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. nr.4, poz.17).

3.Kartę nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006r. nr.97, poz.674 z późn.zm.).

4.Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

5.Statut Gimnazjum nr 1 w Wejherowie.

6.Program wychowawczy Gimnazjum nr 1 w Wejherowie.

7.Program profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Wejherowie.

Misja szkoły

Ukształtowanie absolwenta wrażliwego na piękno i potrzeby współczesnego świata oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia, do samodzielnego i odpowiedzialnego działania.

Wizja szkoły

Szkoła bezpieczna i przyjazna, która z szacunkiem dla tradycji kreuje nowoczesność.

Cele strategiczne służące rozwojowi szkoły:

I Kształcenie

1.Diagnoza efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i języków obcych .

 • Dokonanie pełnej analizy efektów kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych i języków obcych.
 • Wyniki egzaminów z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych i języków obcych na poziomie średniej województwa.

2.Opracowanie i wdrożenie strategii działań na rzecz poprawy efektów kształcenia.

 • Wyniki egzaminów na poziomie średniej województwa.
 • Poprawa wyników uczniów najsłabszych.
 • Zmniejszenie rozrzutu między wynikami uczniów w szkole.
 • Umożliwienie uczniowi wszechstronnego rozwoju.
 • Programy nauczania dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.

3. Monitorowanie działań na rzecz poprawy efektów kształcenia.

 • Wyniki egzaminów zbieżne z ocenami semestralnymi.
 • Nabycie przez nauczycieli umiejętności analizowania egzaminów.

4. Praca z uczniem zdolnym.

 • Zajęcia lekcyjne są ciekawe i atrakcyjne dla uczniów.
 • Wszyscy nauczyciele stosują aktywne metody nauczania.
 • Uczniowie naszej szkoły zakwalifikują się do konkursów na szczeblu wojewódzkim i są laureatami konkursów przedmiotowych

5. Praca z uczniem o specjalnych wymaganiach edukacyjnych.

 • Poprawa wyników nauczania uczniów o specjalnych wymaganiach edukacyjnych do ich potrzeb i możliwości.

6. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.

 • W szkole funkcjonują zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne.
 • Zajęcia szkolne służą rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań; pielęgnowaniu

uzdolnień i talentów.

7. Promowanie osiągnięć uczniów szczególnie uzdolnionych.

 • Podnoszenie u ucznia poczucia własnej wartości.
 • Propagowanie pozytywnych wartości.

II. Wychowanie, profilaktyka i opieka

1.Eliminowanie agresji i przeciwdziałanie patologii w szkole.

Poprawa efektywności wychowania.

 • Zmniejszenie zachowań agresywnych uczniów.
 • Wyeliminowanie patologii w szkole.
 • Treść ofert zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby edukacyjne i wychowawcze
 • uczniów.
 • Szkoła umożliwia uczniom udział w imprezach kulturalnych, zawodach i konkursach.
 • Profilaktyka- program przy współpracy z policją
 • Profilaktyka Alkoholowa

2. Bezpieczeństwo w szkole.

 • Podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.
 • Zmniejszenie liczby wypadków wśród uczniów.

3.Działania podejmowane na rzecz spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów.

 • Zmniejszenie nieuzasadnionej absencji uczniów.

4.Aktywizacja działalności Samorządu Uczniowskiego.

 • uczenie samodzielności, współudział uczniów w organizacji imprez.
 • współodpowiedzialność uczniów za atmosferę w szkole rozbudzanie postaw społecznikowskich.
 • atrakcyjność zajęć, współorganizowanie, nabywanie umiejętności organizatorskich.
 • Realizacja projektów edukacyjnych.

5.Współpraca z Radą Rodziców.

 • Współudział rodziców w organizacji imprez szkolnych.
 • Udział rodziców w imprezach szkolnych.
 • Aktywne uczestniczenie w tworzeniu i realizowaniu programów szkoły.
 • Zwiększenie frekwencji rodziców na zebraniach.

III. Zarządzanie i organizacja

1.Promocja szkoły.

 • Osiągnięcia uczniów i nauczycieli oraz życie szkolne są widoczne w środowisku.
 • Kulturotwórcza funkcja szkoły w środowisku.
 • Promocja szkoły wśród uczniów i rodziców szkół podstawowych.
 • Spotkania z rodzicami prowadzone są w sposób atrakcyjny.

2.Kadra pedagogiczna – stosowanie i upowszechnianie uzyskanej przez

nauczycieli wiedzy i umiejętności w swojej pracy.

 • Nauczyciele stosują zdobytą wiedzę i doświadczenie w swojej pracy.
 • Nauczyciele dzielą się wiedzą i umiejętnościami z innymi pracownikami szkoły.
 • Nauczyciele uzupełniają kwalifikacje zawodowe zgodnie z planem doskonalenia zawodowego.
 • Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.
 • Ulega podwyższeniu poziom nauczania.

.3   Doskonalenie bazy szkoły.

 • Uczniowie, rodzice i nauczyciele są zadowoleni z ciągle poprawiających się warunków nauki w szkole.
 • Wszystkie sale lekcyjne posiadają sprzęt multimedialny, łącze z Internetem zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • Nowoczesna biblioteka.
 • Bezpieczne boiska szkolne.
 • Rozbudowa bazy sportowej.

Sylwetka Absolwenta Gimnazjum nr 1 w Wejherowie:

1.Zna historię swojej szkoły oraz docenia i szanuje dorobek jej pedagogów i absolwentów.

2.Posiada ugruntowaną wiedzę o patronie szkoły-Mikołaju Koperniku-jego biografii i odkryciach naukowych.

3.Korzysta z różnych źródeł informacji, planuje proces własnego uczenia się oraz rozwiązuje problemy w sposób twórczy.

4.Zna dobrze jeden język obcy, poznaje również drugi język obcy.

5.Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej szkole.

6.Dba o rozwój własnej osobowości poprzez uczestnictwo w kulturze.

7.Współpracuje z innymi w dążeniu do osiągania wybranego celu.

8.Jeśli przeżywa problemy dotyczące nauki lub życia, wie, że może szukać pomocy w swojej szkole.

9.Rozumie procesy integracji europejskiej i uczestniczy w nich.

10.Potrafi przeciwdziałać degradacji środowiska przyrodniczego.

11.Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku.

12.Dba o przestrzeganie zasad higieny oraz o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

13.Przeżywa wizję swojej przyszłej rodziny i pracy.

14.Wie, co to jest system wartości-poszukuje dobra.

15.Jego zasadą życiową jest: „Być dla innych”.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

GIMNAZJUM NR 1

w Wejherowie

na lata 2013-2016

I Kształcenie

1.Diagnoza efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i języków obcych .

Spodziewane efekty:

 • Dokonanie pełnej analizy efektów kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych i języków obcych.
 • Wyniki egzaminów z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych i języków obcych na poziomie średniej województwa lub wyższym.

Zadania

2013/

2014

2014/

2015

2015/2016

Odpowiedzialny

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w zespołach przedmiotowych oraz opracowanie

wniosków do dalszej pracy.

X

X

X

*Zespół nauczycielski

matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny,

język obcy

Analiza wyników promocji oraz wyników sprawdzianu po szkole podstawowej w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych (klasy I).

X

X

X

*Zespół nauczycielski

Wychowawcy klas I

Rozpoznanie możliwości i potencjału uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum na podstawie świadectw z klasy VI i wyników sprawdzianu.

X

X

X

Zespół

wychowawców

klas I

Diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów. Uczeń rozwija się w kierunku EWD dodatnim.

X

X

X

*Zespół wychowawców, nauczyciele,

pedagog, psycholog

Analiza stopnia realizacji podstawy

programowej

X

X

X

Dyrektor

nauczyciel przedmiotu

Analiza jakościowa sprawdzianów klasowych z realizacją Podstawy Programowej

X

X

X

Nauczyciel przedmiotu, Zespoły przedmiotowe

Promocja szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych

X

X

X

Nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

Analiza porównawcza wyników klasyfikacji rocznej z wynikami egzaminu kl.III.

X

X

X

Wychowawcy klas III, nauczyciele przedmiotu

Dyrektor

2. Opracowanie i wdrożenie strategii działań na rzecz poprawy efektów kształcenia.

Spodziewane efekty:

 • Wyniki egzaminów na poziomie średniej województwa lub wyższym.
 • Poprawa wyników nauczania uczniów najsłabszych.
 • Zmniejszenie rozrzutu między wynikami uczniów w szkole w odniesieniu do EWD.
 • Umożliwienie uczniowi wszechstronnego rozwoju na miarę jego możliwości.
 • Programy nauczania dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.

Zadania

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Jasne sformułowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów i rodziców.

Zapoznanie rodziców i uczniów z przedmiotowymi zasadami oceniania z wszystkich przedmiotów.

X

X

X

Nauczyciele

wszystkich

przedmiotów

Organizowanie większej ilości wycieczek przedmiotowych i lekcji w terenie.

X

X

X

Nauczyciele przedmiotu, Wychowawcy

Sprawdzanie stopnia opanowania wymagań szczegółowych z Podstawy Programowej z poszczególnych przedmiotów.

X

X

X

Nauczyciele przedmiotu

Realizowanie działań doskonalących: stosowanie testów skonstruowanych tak jak na egzaminie gimnazjalnym podczas zajęć edukacyjnych (wykorzystywanie zadań z „banku testów”).

X

X

X

Wszyscy nauczyciele

Zachęcanie uczniów do pozostawania na

indywidualnych zajęciach

z nauczycielami.

Proponowanie uczniom rozwiązywanie

dodatkowych testów w domu.

X

X

X

Nauczyciele

przedmiotu

Promowanie, otaczanie szczególną opieką uczniów zdolnych

X

X

X

Nauczyciele przedmiotu

Uczenie samodzielności, systematyczności i radzenia sobie ze stresem (prowadzenie zajęć metodami dobranymi do danej grupy uczniów, systematyczna kontrola wiadomości i umiejętności uczniów, pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat stresu i organizacji warsztatu pracy).

X

X

X

Nauczyciele

przedmiotu

wychowawcy

psycholog

pedagog

Przeniesienie na ucznia większej, zasadnej odpowiedzialności za wyniki w nauce, postawę moralną i samodyscyplinę.

X

X

X

Nauczyciele przedmiotu, wychowawcy, psycholog, pedagog

Ocenianie uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, ze szczególnym uwzględnieniem roli oceniania bieżącego jako elementu wspierającego proces uczenia się.

X

X

X

Nauczyciele zgodnie z zaleceniami podstawy programowej

Indywidualizacja metod nauczania i pracy na lekcji.

X

X

X

Wszyscy nauczyciele

Wykorzystywanie na lekcjach wiedzy i umiejętności zdobytych przez nauczycieli podczas kursów i szkoleń. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi.

X

X

X

Wszyscy nauczyciele

Organizowanie pogadanek dla rodziców dotyczących motywowania ich dzieci do nauki.

X

X

X

Wychowawcy

Organizowanie pomocy merytorycznej dla uczniów mających trudności w nauce.

X

X

X

Nauczyciele przedmiotu

Przeprowadzenie na godzinach wychowawczych pogadanek na temat umiejętności zarządzania czasem własnej pracy, nauki, zabawy.

X

X

X

Wychowawcy

Wspomaganie procesu dydaktycznego

narzędziami technologii informacyjnej.

X

X

X

Wszyscy nauczyciele

Przygotowywanie uczniów do korzystania z rożnych źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów.

X

X

X

Wszyscy nauczyciele

bibliotekarz

3. Monitorowanie działań na rzecz poprawy efektów kształcenia.

Spodziewane efekty:

 • Wyniki egzaminów zbieżne z ocenami semestralnymi.
 • Nabycie przez nauczycieli umiejętności analizowania wyników egzaminów.

Zadania

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Przystąpienie do próbnego egzaminu

gimnazjalnego oraz analiza wyników

w zespołach przedmiotowych.

X

X

X

Dyrektor

*Zespół nauczycielski

Przeprowadzenie egzaminów próbnych w części humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej i języków obcych w klasach drugich. Przeprowadzenie analizy wyników i przedłożenie jej podczas klasyfikacji rocznej.

X

X

X

*Zespół nauczycielski

4. Praca z uczniem zdolnym.

Spodziewane efekty:

 • Zajęcia lekcyjne są ciekawe i atrakcyjne dla uczniów.
 • Wszyscy nauczyciele stosują aktywne metody nauczania.
 • Uczniowie naszej szkoły zakwalifikują się do konkursów na szczeblu wojewódzkim i są laureatami konkursów przedmiotowych

Zadania

2013/2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Diagnoza wstępna uczniów klas I – wyszukiwanie uczniów zdolnych.

X

X

Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotu

Opracowanie przez nauczycieli planów pracy z uczniem zdolnym.

X

X

Nauczyciele przedmiotu

Indywidualizacja pracy na lekcji z uczniem zdolnym.

X

X

X

Nauczyciele przedmiotu

Spotkanie rodziców uczniów zdolnych z psychologiem i pedagogiem.

X

X

X

Pedagog, psycholog

Inspirowanie młodzieży do twórczości własnej, umożliwienie prezentowania jej efektów poprzez organizowanie wystaw, występów, zawodów.

X

X

X

Wszyscy nauczyciele

Zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych i innych.

X

X

X

Nauczyciele przedmiotu

Stosowanie różnorodnych form pracy z uczniem zdolnym:

- różnicowanie treści i wymagań,

- stawianie problemów,

- referaty,

- rola ucznia w projekcie edukacyjnym,

- zlecone zadania indywidualne,

- rozszerzające listy zadań,

- analiza literatury przedmiotu,

- koła zainteresowań,

- zajęcia indywidualne,

- zawody międzyszkolne,

- konkursy, przeglądy,

- wycieczki edukacyjne

- zajęcia dodatkowe,

- indywidualny program i tok nauczania,

X

X

X

Wszyscy nauczyciele

5. Praca z uczniem o specjalnych wymaganiach edukacyjnych.

Spodziewane efekty:

 • Poprawa wyników nauczania uczniów o specjalnych wymaganiach edukacyjnych do ich potrzeb i możliwości.

Zadania

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Indywidualizacja pracy:

- wyrównywanie szans rozwojowych zgodnie z indywidualnymi planami pracy.

X

X

X

Nauczyciele przedmiotu

pedagog

psycholog

Gromadzenie środków dydaktycznych w celu wzbogacenia warsztatu pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi.

X

X

X

Nauczyciele przedmiotu,

biblioteka

Zacieśnianie współpracy z domem ucznia, angażowanie rodzica w pracę ze swoim dzieckiem w domu

X

X

X

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu

Organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce:

- objęcie zindywidualizowaną opieką uczniów z klas pierwszych, którzy ze sprawdzianu uzyskali poniżej 10 punktów z poszczególnych obszarów,

- prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z uczniami dyslektycznymi, dysgraficznymi oraz z uczniami posiadającymi opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych,

- organizowanie pomocy koleżeńskiej,

- indywidualne zajęcia uczniów z nauczycielami,

- różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychofizycznych i możliwości intelektualnych ucznia.

X

X

X

Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotu,

nauczyciel terapeuta,

pedagog,

psycholog

6. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.

Spodziewane efekty:

 • W szkole funkcjonują zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne.
 • Zajęcia szkolne służą rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań; pielęgnowaniu

uzdolnień i talentów.

Zadania

2013/2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Diagnoza poziomu zainteresowań i uzdolnień uczniów.

X

X

X

Wychowawcy

Stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów poprzez:

- prowadzenie zajęć w ramach kół zainteresowań, SKS,

- podniesienie atrakcyjności zajęć,

- motywowanie uczniów do sprawdzania umiejętności poprzez uczestnictwo w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym,

- praca z laureatami szkolnych konkursów przedmiotowych.

X

X

X

Opiekunowie kół

zainteresowań

Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży: współzawodnictwo międzyklasowe w grach zespołowych.

X

X

X

Nauczyciele

wychowania

fizycznego

Przeprowadzanie szkolnych konkursów.

X

X

X

Nauczyciele przedmiotów

7. Promowanie osiągnięć uczniów szczególnie uzdolnionych.

Spodziewane efekty:

 • Podnoszenie u ucznia poczucia własnej wartości.
 • Propagowanie pozytywnych wartości.

Zadania

2013/2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Promowanie osiągnięć uczniów:

- prezentacja w mediach,

- organizowanie wystaw prac i informowanie o osiągnięciach (gazetki)

- aukcje prac młodych twórców,

- kącik laureata i finalisty,

- przyznawanie honorowych tytułów (najlepszy matematyk, fizyk, chemik, informatyk itp.),

- nominowanie do nagrody, stypendium

 • prezentacja osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły.

X

X

X

Nauczyciele-

organizatorzy konkursów,

Wychowawcy,

Informatyk,

Bibliotekarz,

Wicedyrektor

Eksponowanie w czasie zebrań z rodzicami efektów pracy uczniów.

X

X

X

Nauczyciele,

Informatyk,

Bibliotekarz,

Wicedyrektor

Eksponowanie prac uczniów w gabinetach przedmiotowych i na wystawach szkolnych.

X

X

X

Nauczyciele przedmiotów,

opiekunowie sal lekcyjnych

Eksponowanie sukcesów uczniów.

X

X

X

Dyrektor, nauczyciele,

Bibliotekarz

II. Wychowanie, profilaktyka i opieka

1.Eliminowanie agresji i przeciwdziałanie patologii w szkole.

Poprawa efektywności wychowania.

Spodziewane efekty:

 • Zmniejszenie zachowań agresywnych uczniów.
 • Wyeliminowanie patologii w szkole.
 • Treść ofert zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby edukacyjne i wychowawcze

uczniów.

 • Szkoła umożliwia uczniom udział w imprezach kulturalnych, zawodach i konkursach.
 • Profilaktyka- program przy współpracy z policją
 • Profilaktyka Alkoholowa

Zadania

2013/2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

X

X

X

Dyrektor

Doskonalenie nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych.

X

X

X

Dyrektor, nauczyciele

Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego uczniów w miejscach i z osobami sprzyjającymi ich rozwojowi:

- udział uczniów w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych,

- wyjścia do WTC,kina, na spektakle teatralne, muzeum, wyjazdy na mecze itp.,

- wyjazdy na wycieczki szkolne,

- działania integrujące społeczność szkolną:

imprezy okolicznościowe,

- wspólna aktywność na rzecz środowiska lokalnego np. działalność charytatywna,

- spotkania z ciekawymi ludźmi z najbliższego środowiska.

X

X

X

Dyrektor, nauczyciele

Pedagogizacja rodziców:

- realizacja zajęć dla rodziców na temat rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,

- edukacja rodziców w zakresie zdrowego stylu życia i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia i życia,

- upowszechnianie informacji o placówkach udzielających pomocy dzieciom krzywdzonym.

X

X

X

Pedagog,

Psycholog

Wychowawcy

Stwarzanie atmosfery sprzyjającej prawidłowej realizacji celów wychowawczych i profilaktycznych:

- budowanie właściwych relacji interpersonalnych,

- obniżenie wśród uczniów poziomu lęku szkolnego.

X

X

X

Wszyscy nauczyciele

Organizowanie spotkań zespołów oddziałujących na ucznia (wychowawca, nauczyciele uczący w danej klasie, pedagog szkolny) z częstotliwością zależną od potrzeb danej klasy.

X

X

X

Wychowawcy,

Pedagog,

Psycholog

2. Bezpieczeństwo w szkole.

Spodziewane efekty:

 • Podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.
 • Zmniejszenie liczby wypadków wśród uczniów.

Zadania

2013/2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Doskonalenie nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.

X

X

X

Dyrektor, nauczyciele

Zorganizowanie „Dni Szkoły Bez Przemocy” w ramach Rządowego Programu Bezpieczeństwa i Przyjaznej Szkoły.

X

X

X

Pedagog

Wyjaśnianie zachowań agresywnych i podejmowanie interwencji przy ścisłej współpracy z rodzicami, Strażą Miejską, Policją i Sądem Rejonowym.

X

X

X

Dyrektor, nauczyciele,

pedagog, rodzice uczniów, Policja, Straż

Miejska, Sąd Rejonowy

Zapoznanie rodziców z procedurami

postępowania w przypadku stosowania przez ucznia w szkole agresji i przemocy (zapoznanie z prawnymi konsekwencjami łamania prawa).

X

X

X

Wychowawcy

Przeprowadzenie z uczniami spotkań dotyczących:

- wskazania możliwości efektywnego wykorzystania przerw międzylekcyjnych,

- dostarczania wiedzy służącej rozładowaniu emocji i właściwego reagowania w sytuacji stresogennej,

- kształtowania asertywnych zachowań w sytuacjach sprzyjających przemocy,

- budowanie wzajemnych relacji współpracy i dialogu na linii uczeń - nauczyciel i nauczyciel - rodzice,

- sposoby podniesienia ich wspólnego bezpieczeństwa na terenie szkoły,

- konieczności właściwego reagowania na wszystkie negatywne i zagrażające sytuacje występujące na terenie szkoły,

- potrzeby i celowości ujawniania przez uczniów wszelkich negatywnych zachowań mających miejsce na terenie szkoły.

Ponadto:

- zorganizowanie w klasach zajęć warsztatowych obejmujących profilaktykę agresji i przemocy w szkole,

- projekcję filmów edukacyjno – profilaktycznych,

- zorganizowanie spotkania z funkcjonariuszem policji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz postępowania z uczniem

zachowującym się agresywnie wobec

rówieśników i osób dorosłych,

X

X

X

Wychowawcy,

pedagog

psycholog,

przedstawiciel Policji

Promowanie zdrowego stylu życia:

- spotkania z pracownikami służby zdrowia,

- lekcje biologii, języków obcych, edukacji dla bezpieczeństwa, godziny wychowawcze na temat racjonalnego odżywiania się oraz właściwej higieny ciała,

-promowanie życia bez nałogów, agresji i przemocy,spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej na temat bezpiecznego obchodzenia się ze środkami pirotechnicznym

- zasady bezpiecznego zachowania się w drodze do i ze szkoły, podczas przerw, podczas zabaw w rożnych miejscach, omawiane na godzinach wychowawczych, technice,wychowaniu fizycznym,zapoznanie uczniów z przepisami BHP w pracowni komputerowej oraz zasadami ergonomicznej pracy z komputerem, (uświadomienie uczniom własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia, higiena pracy z komputerem,organizacja stanowiska pracy: prawidłowa postawa, przerwy w pracy, zasady

właściwego użytkowania komputera),

- udział uczniów w międzyszkolnym konkursie o bezpieczeństwie ruchu drogowego,

- wpajanie zasad prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

X

X

X

Pedagog,

pielęgniarka szkolna,

wychowawcy,

nauczyciele

przedmiotu

Pedagog,

pielęgniarka szkolna,

wychowawcy,

nauczyciele

przedmiotu

3.Działania podejmowane na rzecz spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów.

Spodziewane efekty:

 • Zmniejszenie nieuzasadnionej absencji uczniów.

Zadania

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Diagnoza przyczyn niezrealizowania obowiązku szkolnego:

- ustalenie przyczyn,

- zaplanowanie zadań mających na celu zapobieganiu niezrealizowania obowiązku szkolnego,

- uzyskanie informacji o problemach uczniów.

X

X

X

Pedagog, psycholog

wychowawcy

Uświadamianie uczniom konsekwencji nierealizowania obowiązku szkolnego:

- przeprowadzenie rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych,

X

X

X

Pedagog

wychowawcy

Uświadamianie rodzicom konsekwencji

nierealizowania obowiązku szkolnego: -przeprowadzanie rozmów, konsultacji, pedagogizacji

- podniesienie świadomości roli rodziców dotyczącej niepowodzeń szkolnych.

X

X

X

Pedagog, psycholog

wychowawcy

Współpraca z rodzicami w zakresie spełniania obowiązku szkolnego ich dzieci:

- zakładanie zeszytów kontroli frekwencji,

- konsultacje z nauczycielami.

X

X

X

Wychowawcy

Systematyczne monitorowanie absencji uczniów:

- comiesięczne sprawozdania do pedagoga

- kontrolowanie zeszytów frekwencji,

- analiza dziennika elektronicznego.

X

X

X

Wychowawcy

Stosowanie procedury postępowania z uczniem niewywiązującym się ze spełniania obowiązku szkolnego.

X

X

X

Wychowawcy, pedagog dyrektor

Współpraca z Sądem Rodzinnym i Policją

X

X

X

Wychowawcy,

pedagog

Analiza wykazów dzieci z konkretnego rocznika zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły pod kątem spełniania obowiązku szkolnego.

X

X

X

Pedagog,

Referent

4.Aktywizacja działalności Samorządu Uczniowskiego.

Spodziewane efekty:

 • Uczenie samodzielności, współudział uczniów w organizacji imprez.
 • Współodpowiedzialność uczniów za atmosferę w szkole rozbudzanie postaw społecznikowskich.
 • Atrakcyjność zajęć, współorganizowanie, nabywanie umiejętności organizatorskich.
 • Realizacja projektów edukacyjnych.

Zadania

2013/2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

X

X

X

Uczniowie,

Opiekunowie SU

Propagowanie działalności SU przez umieszczanie informacji na gazetce ściennej SU i na stronie internetowej szkoły.

X

X

X

Samorząd Uczniowski,

Opiekunowie SU

Organizowanie imprez szkolnych zgodnie z planem pracy SU.

X

X

X

Samorząd Uczniowski,

Opiekunowie SU,

Koordynator imprezy,

Opiekun projektu

Zaangażowanie większej ilości uczniów do aktywności w pracach SU

X

X

X

Samorząd Uczniowski, Opiekunowie SU, Wychowawcy

Uczniowie chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych.

X

X

X

Samorząd Uczniowski,

Opiekunowie SU

5.Współpraca z Radą Rodziców.

Spodziewane efekty:

 • Współudział rodziców w organizacji imprez szkolnych.
 • Aktywne uczestniczenie w tworzeniu i realizowaniu programów szkoły.
 • Zwiększenie frekwencji rodziców na zebraniach.

Zadania

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Uczestnictwo Rady Rodziców w imprezach szkolnych.

X

X

X

Rada Rodziców

Uczestnictwo rodziców w planowaniu pracy szkoły oraz realizacji zadań.

X

X

X

Rada Rodziców

Podniesienie frekwencji rodziców na wywiadówkach i konsultacjach.

X

X

X

Wychowawcy

Płynny przepływ informacji między rodzicami- wychowawcą/ nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

X

X

X

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

III. Zarządzanie i organizacja

1.Wizerunek szkoły.

Wizerunek wewnętrzny

Zadania

2013/2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Integrowanie grona pedagogicznego poprzez podejmowanie wspólnych projektów i inicjatyw.

X

X

X

Z inicjatywy

nauczycieli

Nauczyciele dzielą się doświadczeniem i pomysłami- organizują lekcje otwarte.

X

X

X

Nauczyciele, zespoły przedmiotowe

Eksponowane są sukcesy uczniów i całej społeczności szkolnej

X

X

X

Nauczyciele, Bibliotekarz, Wychowawcy

Zapraszanie rodziców na imprezy szkolne.

X

X

X

Z inicjatywy

nauczycieli

Eksponowanie w widocznym miejscu na terenie szkoły wszystkich adresowanych do rodziców informacji oraz sposobów kontaktowania się ze szkołą i wychowawcą klasy.

X

X

X

Dyrektor,

Informatyk,

Bibliotekarz

Wizerunek zewnętrzny

Zadania

2013/2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie wizerunku szkoły.

X

X

X

Każdy nauczyciel i pracownik szkoły

Współpraca z ośrodkami kultury i oświaty w Wejherowie.

X

X

X

Nauczyciele

Współpraca z Nadleśnictwem.

X

X

X

Nauczyciele biologii

Współpraca z Komunalnym Zespołem Gmin Doliny Redy i Chylonki, z Zakładem Usług Komunalnych w Wejherowie, z firmą Reeba

X

X

X

Nauczyciele chemii i biologii

Współpraca ze środowiskiem parafialnym.

X

X

X

Nauczyciele religii

Współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w Wejherowie.

X

X

X

Nauczyciele,

Dyrektor,

Pedagog

Współpraca z mediami.

X

X

X

Bibliotekarz,

Nauczyciel WOS-u

Współpraca z Sądem, Policją.

X

X

X

Pedagog

Współpraca z Urzędem Miasta.

X

X

X

Dyrektor

Współpraca z Wejherowskim Centrum Kultury.

X

X

X

Dyrektor,

Bibliotekarz

Współpraca ze szkołą w Chełmnie

X

X

Bibliotekarz, Barbara Strzęciwilk

2.Promocja szkoły.

Spodziewane efekty:

 • Osiągnięcia uczniów i nauczycieli oraz życie szkolne są widoczne w środowisku.
 • Kulturotwórcza funkcja szkoły w środowisku.
 • Promocja szkoły wśród uczniów i rodziców szkół podstawowych.
 • Spotkania z rodzicami prowadzone są w sposób atrakcyjny.

Zadania

2013/2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Wprowadzenie „Akademii Świadomego Rodzica”- cztery spotkania w roku szkolnym z pedagogiem i/lub psychologiem.

X

X

Pedagog, psycholog

Aktualizacja prezentacji promującej szkołę

X

X

X

Informatyk,

Bibliotekarz

Aktualizacja strony internetowej gimnazjum:-prezentacja osiągnięć szkoły na stronie internetowej.

X

X

X

Informatyk,

Bibliotekarz

Upowszechnianie osiągnięć uczniów i szkoły w lokalnych mediach.

X

X

X

Dyrektor,

Bibliotekarz

Propagowanie sukcesów Gimnazjum w prasie lokalnej.

X

X

X

Dyrektor,

Bibliotekarz

Organizowanie Dni Otwartych dla przyszłych uczniów klas I oraz ich rodziców, wydawanie informatora o szkole.

X

X

X

Dyrektor,

Zespół nauczycieli

Współpraca z lokalną prasą, mediami.

X

X

X

Bibliotekarz

3.Kadra pedagogiczna – stosowanie i upowszechnianie uzyskanej przez

nauczycieli wiedzy i umiejętności w swojej pracy.

Spodziewane efekty:

 • Nauczyciele stosują zdobytą wiedzę i doświadczenie w swojej pracy.
 • Nauczyciele dzielą się wiedzą i umiejętnościami z innymi pracownikami szkoły.
 • Nauczyciele uzupełniają kwalifikacje zawodowe zgodnie z planem doskonalenia zawodowego.
 • Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.
 • Ulega podwyższeniu poziom nauczania.

Zadania

2013/2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Prowadzenie zajęć edukacyjnych metodami aktywizującymi proces nauczania

X

X

X

Wszyscy nauczyciele

Podejmowanie projektów edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i utrwalaniu umiejętności uczniów.

X

X

X

Wszyscy nauczyciele

Gromadzenie i udostępnianie materiałów szkoleniowych ze szkoleń zewnętrznych.

X

X

X

Wszyscy nauczyciele

Opracowanie programów autorskich, wdrażanie innowacji

pedagogicznych i eksperymentów.

X

X

X

Przenoszenie nabywanej podczas szkoleń wiedzy i umiejętności do swych działań edukacyjnych.

X

X

X

Wszyscy nauczyciele

Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli:

 • organizowanie warsztatów szkoleniowych o zróżnicowanej tematyce dla zainteresowanych nauczycieli.

X

X

X

Dyrektor, chętni nauczyciele

4.   Doskonalenie bazy szkoły.

Spodziewane efekty:

 • Uczniowie, rodzice i nauczyciele są zadowoleni z ciągle poprawiających się warunków nauki w szkole.
 • Wszystkie sale lekcyjne posiadają sprzęt multimedialny, łącze z Internetem zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • Nowoczesna biblioteka.
 • Bezpieczne boiska szkolne.
 • Rozbudowa bazy sportowej.

Zadania

2013/2014

2014/

2015

2015/

2016

Odpowiedzialny

Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych – tablic interaktywnych i projektorów.

X

X

X

Dyrektor

Komputeryzacja biblioteki.

X

X

Dyrektor, Bibliotekarz

Uruchomienie czytelni.

X

X

Dyrektor, Bibliotekarz

Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej.

X

X

X

Dyrektor

Budowa boisk sportowych.

X

X

Dyrektor

Urządzenie gabinetu terapii pedagogicznej

X

Dyrektor

Budowa nowej sali gimnastycznej

X

Dyrektor

*Zespół nauczycielski powołuje na dany rok szkolny Dyrektor Szkoły